Algemene voorwaarden

Praktijk Lia Hoetjes psychosociale hulpverlening voor individuen en/of partnerrelaties

1.

Begrippen, doel en reikwijdte

 

1.1

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke aan

bieding, overeenkomst of andere rechtsbetrekking die Lia Hoetjes

doet dan wel aangaat voor het verzorgen van psychosociale hulpverlening

.

1.2

Met ‘Lia Hoetjes’ wordt in deze Algemene Voorwaarden

gedoeld op de rechtspersoon Lia Hoetjes-Belleman, geboren 06-09-1966,

woonachtig Stationsweg 72, 1851 LL te Heiloo.

 

1.3

Met ‘Overeenkomst’ wordt in deze Algemene Voorwaarden gedoeld op alle

schriftelijke en mondelinge afspraken die Lia Hoetjes maakt

met een rechtspersoon aangaande het verzorgen van psychosociale hulpverlening

.

1.4

Met ‘Cliënt’ wordt in deze Algemene Voorwaarden gedoeld op de

rechtspersoon waarmee  Lia Hoetjes een Overeenkomst

aangaat voor het verzorgen van psychosociale hulpverlening

.

1.5

Met psychosociale hulpverlening wordt in deze Algemene Voorwaarden gedoeld op alle

werkzaamheden van Lia Hoetjes gericht op het verzorgen van psychosociale begeleiding ,

zoals nader omschreven op de Website van Lia Hoetjes

.

1.6

Met ‘Website’ wordt in deze Algemene Voorwaarden gedoeld op de

internetpagina www.liahoetjes.nl, inclusief de subpagina’s van

dit domein, voor zover deze direct of indirect toegankelijk zijn vanaf de

homepage.

 

1.7

Afwijkingen van en aanvullingen op deze Algemene Voorwaarden zijn geldig

dan en slechts dan als deze schriftelijk en/of anderszins uitdrukkelijk

zijn overeengekomen tussen Lia  Hoetjes en Cliënt

.

1.

8

Algemene of bijzondere voorwaarden van Cliënt dan wel andere algemene of

bijzondere voorwaarden zijn niet van toepassing.

 

1.9

Op Overeenkomsten tussen Lia Hoetjes en Cliënt is uitsluitend Nederlands

recht van toepassing. Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden

nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen volledig

en onverminderd van kracht.

 

2 Dienstverlening en verantwoording

 

2.1

Door het aangaan van een Overeenkomst verplicht

Lia Hoetjes zich tot het verzorgen van de psychosociale hulpverlening

waar de Overeenkomst betrekking op heeft, zoals deze

worden beschreven in een offerte, advertentie, op de

Website van Lia Hoetjes en/of anderszins aan Cliënt

uitdrukkelijk zijn aangeboden voorafgaand aan het

aangaan van de Overeenkomst.

 

2.2

Lia Hoetjes is aangesloten bij de Beroepsvereniging POH GGZ.

Lia Hoetjes conformeert zich aan hun richtlijnen, voor zover van toepassing op

de overeengekomen psychosociale hulpverlening.

.

2.3

Lia Hoetjes streeft ernaar de psychosociale hulpverlening op vakbekwame wijze

te verzorgen, waarbij de psychosociale hulpverlening voldoet aan relevante kwalificaties.

 

2.4

Indien Lia Hoetjes inschat dat de overeengekomen psychosociale hulpverlening

op enige wijze afwijkt en /of tekort schiet ten opzichte van de

gedane aanbieding en/of de geldende richtlijnen en/of de relevante

kwalificaties zal Lia Hoetjes hiervan Cliënt onmiddellijk na

constatering op de hoogte brengen.

 

3.

Tarieven, afspraken en betalingen

 

3.1

Psychosociale hulpverlening wordt door Lia Hoetjes verzorgd conform de

tarieven beschreven in een offerte, in een advertentie, op de

Website van Lia Hoetjes en/of anderszins uitdrukkelijk

kenbaar gemaakt aan Cliënt.

 

3.2

Psychosociale hulpverlening wordt door Lia Hoetjes verzorgd volgens de

procedure die wordt beschreven op haar Website.

 

3.3

Cliënt verklaart zich akkoord met deze Algemene Voorwaarden

en met de procedure en de tarieven voor psychosociale hulpverlening door het

maken van een afspraak voor psychosociale hulpverlening.

.

Cliënt stelt Lia Hoetjes op de hoogte van

relevante contactgegevens.

 

3.4

Een afspraak voor psychosociale hulpverlening is geldig dan en slechts dan als deze door Lia Hoetjes

schriftelijk en/of anderszins uitdrukkelijk is kenbaar gemaakt aan Cliënt.